ඔබ සැබෑවටම යහපත් පුද්ගලයෙක් නොවෙන විට ඔබ යහපත් පුද්ගලයෙක් ලෙසින් මවාපාන සට කපටයෙක් බවට පත්නොවෙන්න. තමා සිල්වත් බව මවා පාන්නා ඇත්තටම සීලයෙන් තොර අනුවණයෙක් පමණක්ම බව සිහි තබාගන්න! මේ කෙලෙස් සතුරන්ගේ වංචනික ධර්මයන්ට ඔබව හසුවෙන්නට ඉඩ නොහරින්න!

Latest updates


Oh Pooh!
Editorial section is updated...

Ooops!!! Poop... But, never mind it brings wisdom!

රූපයේ ප්‍රශ්ණයක් නොමැති විට!
ප්‍රඥාවන්ත විමර්ශකයා කොටසට අලුතෙන් එකතුවූ ලිපිය...

විවිධාකාර දහම් හමුවේ මඟ නොමඟ නොවී නිවන් මඟ පාදා ගැනීම පිණිසමයි!

Buddhism for Deaf
Noble Projects to enlighten many lives...

Being deaf is not an excuse to avoid wisdom or its benefits...

කරුණා ශාසනය හඳුනාගනිමු
ප්‍රඥාවෙන් විනිවිද දැකීම පිණිසයි...

කරුණා ශාසනය යනු බොහෝ දෙනෙකුට හඳුනාගන්නට අපහසු කොටසකි... ඒ නිසාම මේ අමුතු ශාසනය ගැන දැනගනිමු...

पहला परिचय

पहला परिचय
यह निर्वाण धर्म के पहले परिचय...

मैं हिंदी में ज्यादा नहीं लिखेंगे... क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है... इसलिए आप यहां ऑडियो सुन सकते हैं... और आप समझ जायेंगे कि, हम यहाँ क्या कर रहे हैं...

බ්ලොග් අඩවියෙත් අලුත් ලිපි!

බ්ලොග් අඩවියෙත් අලුත් ලිපි!
නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අඩවියෙත් අලුත් ලිපි ඇති කියවන්නට...

දහම් මඟ ගමන් කරන පින්වත් ඔබට මඟ නොමඟ කර නොගැනීම පිණිස... අප්‍රමාදය පිණස දත යුතු වැදගත් දේ හැකි සෑම අයුරකින් ලබා දීම මගේ අරමුණයි... බ්ලොග් අඩවියෙත් සැරිසරා ගත යුත්තක් ගන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නෙත් ඒ නිසාමයි...