ඔබ ඔබ තුලින්ම සත්‍ය දකිනා තුරු සත්‍ය යනු කුමක්දැයි සැබැවින්ම ඔබට නොවැටහෙනු ඇත! If you don't see the truth for yourself, you won't really understand its meaning!

Latest updates


නිර්වාණ ධර්ම සදහම් විවරණ
MP3 දේශනා බාගත කරගන්න...

ඇලෙන ගැටෙන දැවෙන පොරකන මිනිසුන් අතර නිවී සැනසෙමින්, නිවී සනසාලන සත්පුරුෂයන් බිහිකිරීම උදෙසා දරන වෑයම...

Why it is so difficult?
Editorial section is updated...

There are so much of insightful speeches around the world from various popular personalities. I have recently come across this speech which I found really insightful and creative at the same time to give such a powerful message!

නිර්වාණ ධර්ම දහම් කතා එකතුව
අලුත්ම එකතුව රූපමය දහම් විග්‍රහය...

දහම් විග්‍රහයන්ට රූපමය උපකාරයන් ලැබෙන විට තවත් රුකුලක් ලැබෙනවා. ඒ නිසාම ගැඹුරු දහම් විග්‍රහයන් තවත් පහසුවෙන් ජීවිතයට ලං කරගැනීම උදෙසා මේ වෑයමත් උපකාර වේවි යැයි සිතමි. මේ සියලු උපකාරයන් නිවී සැනසීම පිණිසමයි! ප්‍රඥාවන්තව ඇසුරු කර යහපතක්ම ලබත්වා!

කතා කරන දහම් පොත්
සක් හඬ කොටස අලුතෙන් එකතුවූ පිටුව...

දෑස් අන්ධ වුවත් නුවණ අන්ධ නොවන නිසාම සදහම් පිපාසයෙන් පෙලෙන අන්ධ හිත මිතුරන් වෙත පිදෙන නිර්වාණ ධර්ම දහම් පඬුරු...

पहला परिचय

पहला परिचय
यह निर्वाण धर्म के पहले परिचय...

मैं हिंदी में ज्यादा नहीं लिखेंगे... क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है... इसलिए आप यहां ऑडियो सुन सकते हैं... और आप समझ जायेंगे कि, हम यहाँ क्या कर रहे हैं...

බ්ලොග් අඩවියෙත් අලුත් ලිපි!

බ්ලොග් අඩවියෙත් අලුත් ලිපි!
නිර්වාණ ධර්ම බ්ලොග් අඩවියෙත් අලුත් ලිපි ඇති කියවන්නට...

දහම් මඟ ගමන් කරන පින්වත් ඔබට මඟ නොමඟ කර නොගැනීම පිණිස... අප්‍රමාදය පිණස දත යුතු වැදගත් දේ හැකි සෑම අයුරකින් ලබා දීම මගේ අරමුණයි... බ්ලොග් අඩවියෙත් සැරිසරා ගත යුත්තක් ගන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නෙත් ඒ නිසාමයි...