සංසාරය...

දකින අහන විඳින දෑ ඇසුරෙහි සිත ගිය තැන මාළිගා තනන විට සකස් වෙන පැවැත්ම තුල අනතුර නිසි ලෙසින් හඳුනාගත්නේ නම් පැවැත්ම තුල අනාථයෙක් නොවන්නේමය... සසර පැවැත්ම නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට විමසන්න දෑ ලැබගන්නට නිර්වාණ ධර්ම සමඟ එකතුවන්න...

සසරක අනතුර

කව්රු කොහොම නිවීමක් මිදීමක් සැබෑ සතුටක් පිළිබඳව විස්තර කලත් ඔබේ කැමැත්ත පැවැත්මේ කොටස්කාරයෙක් වී සසර පැවැත්ම ගෙන යෑමට විය හැකියි! හැමෝටම එකවර නිවන් අවබෝධ කරන්නට නොහැකි බව සත්‍යයක් වුවත් එකවර "ඔව් මටත් බෑ" කියලා අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට මත්තෙන් එසේ කිරීම කෙතරම් සුදුසුද යන්න සිතා බැලීම වැදගත්! දියුණුවක් ලබාගෙන ටික කාලයක් පැවතුනාට කමක් නෑ කියලා හිතෙන අයටත්... ඒ පවතින්න හදන... ජයගන්න හදන... පැවැත්මේ යථාර්ථය ගැනත් අනතුර ගැනත් සිහිපත් කරදීම පිණිස සකස් කල දහම් එකතුවයි!